பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

இலக்கணம்
தமிழ் மொழி, இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ் மற்றும் நாடகத் தமிழ் என மூன்று பிரிவுகளை உடையது. இவையே முத்தமிழ் என அழைக்கப்படக் காரணமாக விளங்குகிறது. முன்னோர் முத்தமிழின் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே இலக்கணம் அமைத்தனர். அகத்தியம் முத்தமிழுக்கும் உரிய இலக்கண நூல் என்பர். இருப்பினும், பொதுவாகத் தமிழ் இலக்கணம் என்பது இயற்றமிழ் இலக்கணத்தைக் குறிப்பதாயிற்று. செய்யுள் மற்றும் உரைநடை ஆகியவற்றின் தொகுதி இயற்றமிழாகும்.
தொல்காப்பியம் இயற்றமிழில் கிடைத்துள்ள மிகப்பழைய இலக்கண நூலாகும். பைந்தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகை. அவை,
  1. எழுத்து
  2. சொல்
  3. பொருள்
  4. யாப்பு
  5. அணி
அறிஞர்கள் தமிழ் இலக்கணத்தை மூன்று இலக்கணம் என்றும் ஆறு இலக்கணம் என்றும் ஏழு இலக்கணம் என்றும் வகைப்படுத்துவர்.
பொற்கால இலக்கணம்

ஒரு இனத்தின் தொன்மை யையும், பெருமையையும், அவ்வினத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்பினையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டுமானால், அம்மக்கள் வாழ்ந்த இடம், பயன்படுத்திய மொழி, அவர்களின் கலை மற்றும் கலாசார பண்பாட்டுக் கூறுகள் போன்றவை வழியாகவே அறிந்துகொள்ள முடியும்.

இவ் வகையில் பார்த்தால், ஏழத்தாழ மூவாயிரமாண்டுகளுக்கு முன்பே சிறந்த நாகரிக வாழ்க்கை முறையைக் கடைப்பிடித்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பது புலனாகும். கி. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தே தமிழில் இலக்கியங்கள் வெளிவந்துள்ளன.

தமிழில் சிறந்த இலக்கியங்கள் தோன்றி வெளிவந்து, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்பே மற்ற தென்னிந்திய மொழிகளான தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் இலக்கியங்கள் பிறந்தன. உலகின் தொன்மையான மொழிகளில் கிரேக்கம், சீனம், தமிழ் ஆகிய மூன்று மொழிகள்தான் இன்றளவும் பேச்சு வழக்கில் உள்ளன.

இவற்றுள் காலத்திற் கேற்ற மாற்றங்களைத் தழுவிக் கொண்டு பேச்சு, எழுத்து என்னும் இரு வழக்கிலும் இன்று மிகச் சிறந்து விளங்கும் ஒரு மொழியாகத் தமிழ்மொழி விளங்கி வருகின்றது.

அணி இலக்கணம்

அணி என்பதற்கு அழகு என்பது பொருள். செய்யுளில் அமைந்து கிடக்கும் சொல்லழகு, பொருளழகு முதலியவற்றை வரையறுத்துக் கூறுவது அணி இலக்கணமாகும். அணி பலவகைப்படும். அவற்றுள் சில, தன்மையணி, உவமையணி, உருவக அணி, பின்வருநிலையணி, தற்குறிப்பேற்ற அணி, வஞ்சப் புகழ்ச்சியணி, வேற்றுமை அணி, இல்பொருள் உவமையணி, எடுத்துக்காட்டு உவமையணி, இரட்டுறமொழிதலணி.

அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம்

தமிழ் என்றும், தமிழே தலை சிறந்த மிகவும் மூத்த மொழி என்றும் நாம் அனைவரும் பல்வேறு நிலைகளில் சொல்லி வரும் போது, சில நேரங்களில் தமிழைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவு பற்றிய கேள்விகளுக்கு நம்மால் விடை அளிக்க முடியாமல், திணறும் நிலை ஏற்படுகிறது, அந்நிலை மாற்றி, அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் நாம் அனைவரும் கற்றுணர்ந்த ஒரு ஆற்றலாக இருக்க வேண்டும். இந்த இழையில் தமிழை அடிப்படையில் இருந்து கற்போம், உங்கள் ஐயங்களை கேளுங்கள், நமக்குத் தெரிந்த அளவில் களைய முயல்வோம், இல்லையெனில் கற்க முயல்வோம்.

தமிழ்மொழியின் தொன்மையும், பெருமையும்

செம்மொழியாகத் தமிழ் உயர்ந்து நிற்பதற்கு முக்கிய காரணம் அதன் தொன்மைத் தன்மையே ஆகும். தமிழினம், தமிழ்மொழி, தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆகிய அனைத்தும் மிக்க தொன்மை சார்ந்தவை என்ற கருத்து தற்போது ஆய்வறிஞர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டே வருகின்றது.

குறிப்பாக தமிழின் தொன்மையை தமிழ் இலக்கியங்கள் பலபட பேசுகின்றன. இறையனார் களவியல் உரையில் காட்டப்படும் முச்சங்க வரலாறு தமிழ் இலக்கியக்களத்தின் தொன்மையை எடுத்துரைப்பதாக உள்ளது. கடல் கொண்ட தென்மதுரையில் இருந்த முதற்சங்கம் 4400 ஆண்டுகள் செயல்பட்டதாகவும், கபாடபுரத்தில் இருந்த இரண்டாம் சங்கம் 3700 ஆண்டுகள் இருந்ததாகவும், மதுரையில் இருந்த முன்றாம் சங்கம் 1850 ஆண்டுகள் இருந்துச் செயல்பட்டதாகவும் இறையனார் களவியல் உரை கருத்துரைக்கின்றது. இந்நூலின் கருத்தின்படி முச்சங்கங்கங்களின் மொத்த செயல்பாட்டுக் காலம் 9950 ஆண்டுகள் என்பது தெரியவருகிறது. ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் சங்ககாலமாகக் கொள்ளப்படவேண்டிய நிலை இதன்வழி ஏற்படுகிறது. அறிஞர்கள் கருதுகிற கடைச்சங்க காலமான கி. பி. முன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னதாக பத்து நூறாண்டுகள் சங்கங்கள் இருந்துள்ளன என்ற முடிவிற்கு இதன் வழியாக வரஇயலும். எனவே சங்க இலக்கியத்தின் காலம் என்பது சுமார் கி. மு. ஏழாம் நூற்றாண்டளவில் இருந்துத் தொடங்குவதாகக் கொள்ளலாம்.

பிங்கல நிகண்டு Download
இலக்கண விளக்கம் - பொருளதிகாரம் Download
இலக்கண ஆக்கம் Download
இலக்கண நூல் Download
இலக்கண விளக்கம் Download
Tamil Hand Book Download
தமிழில் தவறுகளைத் தவிர் Download
இலக்கண சந்திரிகை Download
இலக்கணம் பகுதி - I Download
இலக்கண இயல்புகள் Download
இலக்கணப் பூங்கா மற்றும் பயிற்சிகள் Download
இலக்கண விதிமூலங்களும் விதிகளும் Download
இலக்கணச் சுருக்கம் பகுதி - I Download
இலக்கணச் சுருக்கம் பகுதி - II Download
இலக்கணத் தெளிவு Download
எழுத்துகள் உச்சரிப்பு முறை Download
தமிழ் மொழி விளக்கம் Download
தமிழ் மொழியியற் சிந்தனைகள் Download
தமிழ் Download
தமிழ் Grammar Download
The Tamil Language Download
The First Lesson in Tamil Download
Tamil Hand Book Download
படம் பார்த்து கதை சொல் Download
தமிழ் இலக்கணம் Download
A Tamil Prose Reading Book Download
Phrase Book Download
இலக்கண நூல் Download
Tamil with English Translation Download
தண்டியலங்காரம் Download
தொல்காப்பியம் தெளிவுரை Download
யாப்பெருங்கலக்காரிகை - 1 Download
யாப்பெருங்கலக்காரிகை -2 Download
Learn tamil through english Download
தமிழ் வரலாற்றிலக்கணம் Download
சேந்தன் திவாகரம் Download
அணியிலக்கணம் Download
இலக்கணாகரம் Download
செந்தமிழ் இலக்கண விளக்கம் Download
அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு Download
தமிழ் எண் சுவடி Download
தமிழ் இலக்கணம் Download
Tamil Idioms Download
இலக்கணம் பகுதி - I Download
இலக்கணம் பகுதி - II Download
இலக்கணம் பகுதி - III Download
இலக்கணம் பகுதி - IV Download
இலக்கணம் பகுதி - V Download
Tamil Literature Download
எழுத்துப் பயிற்சி Download
பயிற்சி எழுத்து Download
வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் Download
Tamil proverbs part - I Download
Tamil Proverbs part - II Download
பெயர்ச்சொல் Download
தமிழ் எழுத்து Download
தமிழிலக்கணமும் உரையமைப்பும் Download
வினைப் பகுபத விளக்கம் Download
எளிய வழி தமிழ் இலக்கணம் Download
கொடுந்தமிழ் Download
A Grammar of the High Dialect Download
Grammar of the tamil Language Download
Tamil Grammar Download
மாறனலங்கார வரலாறு Download
நன்னூல் காண்டிகையுரை - 1 Download
நன்னூல் காண்டிகையுரை - 2 Download
நன்னூல் காண்டிகையுரை - 3 Download
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை Download
Pronouns / Simple Sentences Download
Grammar of modern and classical tamil Download
Grammatical structure Download
இலக்கணக் கட்டுரைகள் Download
நியாய இலக்கணம் Download
பதினோராவது நிகண்டு Download
பொதுத் தமிழ் வரியிலக்கணம் Download
பிழை நீக்கி எழுது முறை Download
எளிய தமிழ் இலக்கணம் Download
இலக்கணமும் சமூக உறவுகளும் Download
தமிழ்ச் சொல் விளக்கம் Download
தமிழ் இலக்கண விதி Download
தர்க்காமிர்தம் Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam . Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,