பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

ஔவையார்

ஔவை பாடல்கள் என்னும் குறிப்பு ஔவையார் பாடல்களின் தொகுப்பு நூலைக் குறிக்கும். சங்கப்பாடல்களை விடுத்துச் சில நூல்கள் ஔவையாரின் பாடல்களை விருப்பம்போல் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளன. இவற்றை இங்கு வரன்முறைப் படுத்திக்கொள்கிறோம்

அமுதம் download
ஆத்திசூடி download
குறள் மூளம் உரை download
குறள் மூளம் download
மூதுரை download
விநாயகர் அகவல் download
ஆத்திசூடி download
ஆத்திசூடி மூலமும் விளக்கவுரையும் download
ஆத்திசூடி அறநெறிக் கதைகள் download
ஆத்திசூடி பொருள் download
ஆத்திசூடி உரை download
ஔவை குறள் மூலமும் தெளிவுரையும் download
அமுதத் தமிழ் தந்த ஔவையார் download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam . Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,